PikaZoo

‹ Back

SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE:»BIO VREČKE - AVGUST 2019«

1. člen

Organizator nagradne igre je Tosama, d. o. o., Vir, Šaranovičeva cesta 35, 1230 Domžale.  

Družabno omrežje Instagram ni organizator nagradne igre, nagradna igra ni organizirana, sponzorirana ali podprta s strani omrežja Instagram. Instagram ni odgovoren za vsebino nagradne igre. 

Prejemnik podatkov z naslova nagradne igre je Tosama, d.o.o. kot upravljalec Instagram strani @pikazootosama.

2. člen 

Nagradna igra bo potekala od 2. 8. 2019 do 9. 8. 2019. Izžreban bo en nagrajenec. Nagrada je dvajset paketov PikaZoo biorazgradljivih vrečk za pasje in mačje iztrebke. Podatki o nagradi so opredeljeni v 8. členu.

3. člen

V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let. Mlajši od 18 let in osebe z omejeno ali v celoti odvzeto poslovno sposobnostjo, lahko v nagradni igri sodelujejo ob soglasju staršev oziroma zakonitih zastopnikov. 

4. člen

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da se udeleženci strinjajo z vsemi pravili nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec potrjuje, da je seznanjen z vsemi pravili in pogoji te nagradne igre ter se zavezuje, da bo ravnal v skladu z njimi. Organizator si pridržuje pravico do sprememb, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.  O vseh morebitnih spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Instagram strani. Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca. Nakup pri podjetju Tosama d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

5. člen

Udeleženec sodeluje v nagradni igri s tem, da povšečka objavo nagradne igre, sledi Instagram profilu @pikazootosama, in v komentarju pod objavo odgovori na nagradno vprašanje »Kje so izdelane PikaZoo bio vrečke?« ter označi dva svoja prijatelja, ki bi potrebovala bio vrečke. Vsak sodelujoči se lahko v isto nagradno igro prijavi le enkrat, podvojene prijave izbrišemo s spiska prijavljenih.

6. člen

Nagrajenci s sodelovanjem v nagradni igri soglašajo, da se podatki o njihovem imenu, priimku in o prejeti nagradi lahko javno objavijo na Instagram strani pikazootosama. Obveščeni pa bodo tudi prek Instagram sporočila.

7. člen

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci nagradne igre dovolijo organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z zakonom o varstvu osebnih podatkov, ter pošiljanje periodičnih obvestil v trženjske namene. Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov organizator udeležencem zagotavlja pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje. Ti podatki se hranijo za čas izvedbe nagradne igre in z njo povezanih trženjskih aktivnosti, oziroma dokler se uporabnik ne odjavi od prejemanja sporočil. Organizator se obvezuje, da bo tako zbrane osebne podatke uporabil izključno za namen izvedbe nagradne igre in pošiljanja periodičnih obvestil v trženjske namene, ter da bo zbrane osebne podatke varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

8. člen

Nagrajenec te nagradne igre bo prejel nagrado:

- 20x biorazgradljive vrečke za pasje in mačje iztrebke, v skupni vrednosti 39,80 € z DDV

9. člen

Dne 9. 8. 2019 bo izvedeno žrebanje, in sicer v prostorih podjetja Tosama, d. o. o. Izvedla ga bo 3-članska komisija in ne bo javno. Žreb bo računalniški in naključen, pri čemer imajo vsi sodelujoči enake možnosti za osvojitev nagrade. Komisija organizatorja bo izžrebala 2 nagrajenca, za primer, če se kdo od izbranih nagrajencev ne bi odzval, ne bi izpolnjeval vseh pogojev nagradne igre ali bi se nagradi odpovedal.

10. člen

Obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu prek Instagram sporočila. 

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 10-ih delovnih dneh po prejemu obvestila pošlje naslednje osebne podatke prek Instagram sporočila oz. na dogovorjen e-naslov: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča in davčno številko. Osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki jim je bila omejena ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev staršev oz. zakonitega zastopnika. Podjetje Tosama, d. o. o. bo nagrajenca obvestilo o nadaljnjih korakih za prevzem nagrade.

V primeru, da se nagrajenec v roku 10-ih dni ne bi odzval, se šteje, da se odpoveduje pravici do nagrade.

11. člen

Nagrada bo nagrajencu izročena v roku 10-ih delovnih dni od objave imena nagrajenca. Nagrajenec ob prejemu nagrade podpiše izjavo, da je nagrado prejel. Nagrad ni mogoče zamenjati ali izplačati v gotovini.

12. člen

Ob izročitvi nagrade se je izžrebanec dolžan izkazati z osebnim dokumentom, ki se mora ujemati s podatki o izžrebancu, kot so navedeni v zapisniku o žrebanju (seznam izžrebancev) in poslanimi pisnimi dokazili. V primeru, da se podatki ne ujemajo, izžrebanec ni upravičen do prevzema nagrade in se nagrada ne podeli. Zakoniti zastopnik osebe, mlajše od 18 let in osebe, ki ji je bila omejeno ali v celoti odvzeta  poslovna  sposobnost, mora poleg svojega osebnega dokumenta predložiti tudi dokument, ki dokazuje njegovo upravičenje za zastopanje (npr. rojstni list, odločba). V primeru, da izžrebanci ne posredujejo točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubijo pravico do nagrad, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrad se torej v takem primeru ne podeli.

13. člen

Vrednost nagrade predstavlja za nagrajenca doseženi neto dohodek. V skladu s 108. členom Zakona o 

dohodnini organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25 % v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini. Davek od glavne nagrade plača za nagrajenca organizator nagradne igre. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pravilih te nagradne igre.

Davki in akontacija dohodnine  

Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

14. člen

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

- dokumentacija  v  zvezi  z  organizacijo  in  izvedbo  nagradne  igre,  kakor  tudi  ta  pravila,  se  hrani  v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta,

- dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

15. člen

Če je udeleženec kršil pravila nagradne igre, ga lahko organizator izključi iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Za kršitev velja, če ena fizična  oseba uporablja več Instagram profilov ali pa nezakonite pripomočke, kot so npr. virusi ali hackertools. Kršitev je tudi uporaba avtomatskih storitev profesionalnih služb, ki se ukvarjajo z nagradnimi igrami.

16. člen

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili. Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega. Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Instagram ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

17. člen

Tosama d. o. o. lahko v vsakem trenutku spremeni splošne pogoje  akcije  in  pravilnik  nagradne  igre, če to zahtevajo vzroki tehnične, komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. O spremembi splošnih pogojev poslovanja mora na primeren način obvestiti sodelujoče. Za primeren način se šteje objava na spletni strani www.tosama.si ali na Instagram strani, kjer poteka nagradna igra. 

18. člen

Za vse spore, ki izhajajo iz naslova nagradne igre, je pristojno sodišče v Ljubljani.       

 

Domžale, Vir, 30. 7. 2019

PikaZoo - za naše tačke

Animals are not just our friends, they are also important teachers of life. They live for small details and it is the simplest little moments with their owners that make animals the most happy. They show their happiness sincerely and do not know how to hide their sadness and when they feel offended. Animals stand by our side and get us excited about outdoor activities even during the most rainy days.
Tosama wishes to take care of the whole family with personal-care and hygiene products. We are aware of the fact that animals are very important family members, therefore, we created a special line of products for them: PikaZoo.

Highly absorbent home protection training pads – sizes S, M, L

Are you still laying paper around the apartment when your dog pees? Is your female dog or cat in heat? What do you lay on the floor of your parrot’s cage to catch droppings? Are you looking for a comfortable bedding for your python’s terrarium during shedding time?
PikaZoo pads are pleasant to the touch, their highly absorbent surface and waterproof foil at the bottom will prevent liquid from spilling on the floor or other surfaces. Special feature of the pads are wide regulating channels that enable fluids to be quickly distributed.

Moist wipes – 2 different sizes and 2 different fragrances

Cleaning your pet will be nicer, gentler, and easier with PikaZoo moist wipes. The use of PikaZoo moist wipes will make paws, fur, and snout clean all the time. They are a great solution for pets who hate baths.

They come in handy when traveling or just on a walk where there is no water nearby and you want to clean your pet.

 

Dry wipes – 2 different sizes

Rainy days, dirty paws, wet and muddy fur can make joint life in an apartment pretty hard. Dirty towels for wiping paws are usually washed separately, leaving the washing machine half empty frequently, which is not very good for housekeeping, nor is it environment-friendly. Tosama developed dry wipes that are highly absorbent and dry your pet’s fur quickly. You can moisten the wipes and gently clean dirty ears, snout, and eyes as well as remove dust and dirt from the fur.

 

Biodegradable dog and cat waste bags

Picking up pet waste with a plastic bag only makes nature look better but it does not really benefit her. Tosama decided to include biodegradable pet waste bags in the PikaZoo line of products. Bags open easily, they are big enough to protect your hands form dirt, and their dark colour prevents everyone from knowing what your pet ate yesterday and what the consistency of their stool is today when waste bin is still far away.

Vatirane palčke

Vatirane palčke so priročne za čiščenje gub, zunanjega dela ušesa ali za nanos različnih vrst tekočin/mazil na občutljivejše predele živali. Nikar s palčkami ne vrtajte globoko po uhlju, saj lahko žival poškodujete.

PIKAZOO

© Tosama. Online store by Shopamine. Cookie SettingsMy Data
      /en/o-tosami
          /en/o-tosami/osnovni-podatki
              /en/o-tosami/osnovni-podatki/ostali-podatki
          /en/o-tosami/zgodovina
          /en/o-tosami/tosama-po-svetu
          /en/o-tosami/druzbena-odgovornost
          /en/o-tosami/kariera
          /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/idrija
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/izola
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/jesenice
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/koper
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/kranj
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/litija
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/ljubljana
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/maribor
              /en/o-tosami/prodajna-mesta-in-kontakti/organiziranost
          /en/o-tosami/poslanstvo-in-vizija1
      /en/izdelki-in-blagovne-znamke
      /en/blagovne-znamke
          /en/blagovne-znamke/b/aluplast
              /en/blagovne-znamke/b/aluplast
              /en/blagovne-znamke/b/72_BBCASH
              /en/blagovne-znamke/b/83_BISTRICA
              /en/blagovne-znamke/b/cantaloop
              /en/blagovne-znamke/b/81_CIK-CAK
              /en/blagovne-znamke/b/darilni-bon
              /en/blagovne-znamke/b/difrax
              /en/blagovne-znamke/b/dr-pasha
              /en/blagovne-znamke/b/70_ID
              /en/blagovne-znamke/b/jasmin
              /en/blagovne-znamke/b/jasmin-vlozki
              /en/blagovne-znamke/b/86_MEDLINE
              /en/blagovne-znamke/b/microtape
              /en/blagovne-znamke/b/73_MOLTEX
              /en/blagovne-znamke/b/moltex-nature-eco
              /en/blagovne-znamke/b/mommy-care
              /en/blagovne-znamke/b/nattou
              /en/blagovne-znamke/b/71_NATURA-FEMINA
              /en/blagovne-znamke/b/natura-femina-in-by-ellen
              /en/blagovne-znamke/b/ontex
              /en/blagovne-znamke/b/pikazoo
              /en/blagovne-znamke/b/90_SWIMMIES
              /en/blagovne-znamke/b/64_drugo-
              /en/blagovne-znamke/b/to-to
              /en/blagovne-znamke/b/74_TOSAMA
              /en/blagovne-znamke/b/79_VIR
              /en/blagovne-znamke/b/80_VIR-NATURE
              /en/blagovne-znamke/b/vir-special
              /en/blagovne-znamke/b/63_VIRFIX
              /en/blagovne-znamke/b/87_VIRPLAST
              /en/blagovne-znamke/b/viva
              /en/blagovne-znamke/b/75_VIVAPLAST
              /en/blagovne-znamke/b/84_VRTEKS
              /en/blagovne-znamke/b/xkko
      /en/razvoj-in-proizvodnja
          /en/razvoj-in-proizvodnja/certifikati
          /en/razvoj-in-proizvodnja/patenti
          /en/razvoj-in-proizvodnja/zagotavljenje-kakovosti
      /en/prodajna-mesta
      /en/novice
    

This website uses cookies for it to function properly.  These cookies do not store any personal information.  With further use of this website you agree to our cookie policy.

More Information
×
Cookie policy for website Tosama

What are cookies?

Cookies are small files, which the server sends to the user's browser while browsing the website. Received cookie is then loaded to the device (computer, tablet, smart phone) that is used to access the website.

Websites use different types of cookies.

 1. Website uses cookies that are mandatory for site's basic functionality and among other things allow the user to add items to basket, go to checkout, etc.
 2. Website uses cookies that gather information of the usage of the website. These tracking cookies enable the analysis of visits and browsed content. These cookies are anonymous and do not allow the tracking of specific identified user.
 3. Website uses cookies that enable anonymous tracking of information. These advertising cookies are used to tailor our advertising to your needs.

With further use of this website you agree to our cookie policy. You can always change your cookie settings by clicking the link in the footer of this page.

Your Settings

These are always enabled cookies required for basic site functionality. These include cookies that allow you to be remembered as you explore the site within a single session or, if you request, from session to session. They help make the shopping cart and checkout process run smoothly as well as assist in security issues and conforming to regulations.

These analytics cookies allow us to improve the site's functionality by anonymously tracking usage. In some cases these cookies improve the speed with which we can process your request, allow us to remember site preferences you've selected and help connect you to your social networks.De-selecting these cookies may result in poorly-tailored recommendations and slow site performance. You also may not be able to share effectively with Facebook, Twitter, or other social networks.

These cookies collect information to help better tailor advertising to your interests. The data collected is anonymous; it is not collected with any personal information you may have shared about yourself. De-selecting these cookies may result in seeing advertising that is not as relevant to you.

Tosama
×
toto karton

Čestitamo, 

ker ste kupili 8 pkt izdelka to.to soft krpice 100 kos lahko z kodo KARTON10 uveljavljate 10 % popust na krpice.